Schlachtschiff ViribusUnitis_01

オーストリア・ハンガリー二重帝国海軍テゲトフ級(ヴィリブス・ウニーティス級)弩級戦艦『ヴィリブス・ウニーティス

K.u.K Schlachtschiff "Viribus Unitis"