July 21, 2006

Logging from 7/12 to 7/21

2006/7/12 Wed
12,030.00khz Radio Budapest Jaszbereny Hungarian 6:58 33333
17,615.00khz Afro music jammer unknown --- 22:58 35333

2006/7/13 Thu
9,465.00khz KTWR Agana Japanese 20:58 55444
11,685.00khz Radio Thailand Udon Thani Japanese 22:00 54444
9,634.99khz Radio Taiwan International Tainan Japanese 22:16 54444
12,019.73khz Voice of Vietnam Hanoi Japanese 23:00 44444

2006/7/19 Wed
12,030.00khz Radio Budapest Jaszbereny Hungarian 6:59 33333
17,665.00khz Afro music jammer unknown --- 23:10 2+5332

2006/7/20 Thu
2,325.00khz ABC Northern Territory Tennant Creek English 0:20 44333
12,030.00khz Radio Budapest Jaszbereny Hungarian 6:59 34433

2006/7/21 Fri
12,065.00khz Rst. Tikney Okean Vladivostok Russian 17:35 45444
17,715.00khz Radio Austria International Moosbrunn 21:45 2+5332+
2,325.00khz ABC Northern Territory Tennant Creek English 23:29 45333


kendex at 23:47|PermalinkComments(1)TrackBack(0) Logging 

July 11, 2006

Afro music station on 16mb

2006/7/6 Thu
17,630.00khz Afro music jammer unknown --- 23:25 2+-35432+

2006/7/7 Fri
17,645.00khz Afro music jammer unknown --- 23:50 34333

2006/7/11 Tue
17,695.00khz Afro music jammer unknown --- 23:10 34333


kendex at 23:36|PermalinkComments(0)TrackBack(0) Logging 

July 04, 2006

2006/7/4 TUE

15,230.00khz Radio Habana Cuba Havana English 19:57 44433


kendex at 22:43|PermalinkComments(0)TrackBack(0) Logging 

July 03, 2006

2006/7/3 MON

12,030.00khz Radio Budapest Jaszbereny Hungarian 6:59 44333


kendex at 07:33|PermalinkComments(0)TrackBack(0) Logging 

July 02, 2006

2006/7/2 SUN

12,031.00khz Radio Budapest Jaszbereny Hungarian 7:10 34333
15,525.00khz HCJB Australia Kununurra Japanese 7:25 45433


kendex at 22:17|PermalinkComments(0)TrackBack(0) Logging 

July 01, 2006

2006/7/1 SAT

2006/7/1 Sat 12,030.00khz Radio Budapest Jaszbereny Hungarian 6:59 44333


kendex at 21:31|PermalinkComments(1)TrackBack(0) Logging 

June 30, 2006

Logs 6/23-6/30

2006/6/23 Fri
12,030.00khz Radio Budapest Jaszbereny Hungarian 6:59 35333

2006/6/25 Sun
12,030.00khz Radio Budapest Jaszbereny Hungarian 6:59 35333

2006/6/27 Tue
15,400.00khz BBC Ascension English 6:13 35333
12,030.00khz Radio Budapest Jaszbereny Hungarian 6:59 34333
15,460.00khz Radio Slovakia International Rimavska Sobota Slovak 16:27 2+5332

2006/6/28 Wed
12,030.00khz Radio Budapest Jaszbereny Hungarian 6:59 34333

2006/6/29 Thu
15,460.00khz Radio Slovakia International Rimavska Sobota English 15:57 24332

2006/6/30 Fri
12,030.00khz Radio Budapest Jaszbereny Hungarian 6:59 44333


kendex at 23:29|PermalinkComments(1)TrackBack(0)

June 22, 2006

2006/6/22 THU

2300-2320 JST

17,550.00 kHz Voice of Tibet Talata-Volondry Tibetan 2+5432+
17,563.00 kHz unID unknown Chinese 35433
17,620.00 kHz RFI Issoudon French 2+5432+
17,640.00 kHz BBC Skelton/Woofferton English 35433
17,645.00 kHz Voice of Russia Moskva English 34433
17,690.00 kHz African music jammer unknown 3+5433
17,700.00 kHz Radio Solh PsyOps Rampisham Dari/Pashto 35433
17,745.00 kHz Radio Farda Bibles Persian 35433
17,750.00 kHz FAMILY RADIO Okeechobee English 34433
17,790.00 kHz BBC Al Seela English 45433
17,810.00 kHz BBC Ascension Hausa 35433
17,830.00 kHz BBC Ascension English 35433
17,885.00 kHz Radio Kuwait Sulaibiyah Arabic 55444
17,895.00 kHz BSKSA RIYADH Riyadh Arabic 2+5332+


kendex at 23:18|PermalinkComments(0)TrackBack(0) Survey 

June 21, 2006

2006/6/21 WED

2329-2345 JST

17,563.00 kHz unID unknown Chinese 35433
17,620.00 kHz RFI Issoudun French 2+5432
17,635.00 kHz African music jammer unknown 3+5433
17,645.00 kHz Voice of Russia Moscow English 32332
17,700.00 kHz Radio Solh PsyOps Rampisham Dari/Pashto 25332
17,745.00 kHz Radio Farda Bibles Persian 35433
17,790.00 kHz BBC Al Seela English 45433
17,830.00 kHz BBC Ascension English 35432
17,885.00 kHz Radio Kuwait Sulaibiyah Arabic 55444
17,895.00 kHz BSKSA RIYADH Riyadh Arabic 25332


kendex at 23:47|PermalinkComments(0)TrackBack(0) Survey 

June 20, 2006

2006/6/20 TUE

11,985.00khz Family Radio Ascension French 6:17 44433
12,050.00khz Radio Cairo Abis Arabic 6:32 35433
15,400.00khz BBC Ascension English 6:45 35433


kendex at 15:26|PermalinkComments(0)TrackBack(0) Logging