คณค๓คหคมคฯกขคซค้คภฒ๓ษภฐยฮคคจคะค๋คฮฦฒผษ๔ควคนกฃ

ภ่ฦอ่ฑกคตค์คฟฃหคตค๓คฮพษพ๕คฯกขคชฟฌคซค้ษจคหคซคฑคฦคฮฤหค฿ควคนกฃ

ฦรคหฐุปาคซค้ฮฉคฤปคหฤหค฿คฌถฏคฏควคคนกฃ

ปลป๖คฯห่ฝตฝะฤฅควกขผึควคฮฐฦฐคโยฟคฏกขฅำฅธฅอฅนฅฅฦฅ๋คหว๑คค๋คณคศคโคทคะคทคะกฃ

มมคนค๋คภคฑควคโกขน๘คไธชคฌฤหคฏคสครคฦคญคฝคฆคว

คขคค๊ฮษคคภธณ่ฅ๊ฅบฅเคศคฯปืคจคคปค๓คอกฃ

คโคมคํค๓ปลป๖ควคนคซค้ปลสคฌคสคคคณคศควคนกฃ

ปลป๖คฯสัคจค้ค์คคปค๓คซค้กขคฝคฮดฤถญคฮรๆคว

ฅฑฅขคทคฦคขคฒค๋คทคซคขค๊คคปค๓คอกฃ


ฃหคตค๓คฮพ์น็กขธถฐ๘คฯนศืคศธิดุภแคฮฅบฅ์ควคทคฟกฃ

ฦรคหธิดุภแผสีคฮถฺฦ๙คฌนลคฏกข

ยญค๒พๅคฒค๋ฦฐคญคหคโกขคซคสค๊ฒฤฦฐคหภฉธยคฌคซคซครคฦคคคคทคฟกฃ


คฝคณค๒ฝคภตคทคฦคขคฒค๋คศกขฬตป๖ฤหค฿คสคฏฐุปาคซค้ฮฉคฤคณคศคโฝะอ่คคทคฟกฃ


ควคนคฌกขคขคฏคควฒพคฮปัคหคนคฎคคปค๓กฃ

คณค์ค๒กขบฃคฮปลป๖คฮดฤถญคฮรๆกขฐปคทคฦคคคฏคณคศคฌย็ภฺควคนกฃ

ภตคทคคฐุปาคฮบยค๊สกขภตคทคคฮฉคมพๅคฌค๊ส

ฝะฤฅภ่ควคฮฅฑฅขคฮปลสคสคษกขปุฦณคตคปคฦคคคฟคภคญคคทคฟกฃ


คนค๋คศฃฑฝตดึธๅคฮปฝัคฮบคหคฯกขคชฟฌคศยภคโคโกขษจคหคโฤหค฿คฌคสคฏ

ยญคฮษีคฑบฌคหพฏคทฤหค฿คฌควคฦคคค๋ฤ๘ลูควคทคฟกฃ

ฤหค฿คฮลูน็คคคโกขบวฝ้คฮฅบฅญฅ๓กชคศคคคฆฑิคคฤหค฿ควคฯคสคฏกข

คซคสค๊ทฺธบคทคฦคคค๋ค่คฆควคนกฃ


ห่ฦค๒หปคทคฏคตค์คฦคคค๋ฃหคตค๓ควคนคฌกขรๅผยคหฒ๗สกคหธคซครคฦคคนกฃ

คฝค๓คสฃหคตค๓ค๒กขคณค์คซค้คโมดฮฯควฅตฅกผฅศคทคฦคคคญคฟคคคศปืคคคคนกฃ


-----------------------------------------------
สกฒฌปิภพถ่ควธิดุภแฤหควคชบคค๊คสค้คซค้คภฒ๓ษภฐยฮคคจคะค๋คุ
สกฒฌธฉปๅล็ปินโลฤ4-4-24
ญไ092-321-1443
ธ๘ผฐฃศฃะขอwww.kenkou9934.com
-----------------------------------------------