2013年03月08日

東日本大震災 メモリアル・チャリティーイベント 「共に手を取り歩いていこう」

天河チラシ縮小版
上のチラシ写真は、クリックすると大きな写真が表示されます。
また、以下の文はチラシ裏面からの抜粋です。

การกุศสเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์แผ่่่่่่่่่่่่่่นดินไหวครั้งใหญ่ทางทิศตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น
"天河 TENKAWA"

คณะผู้ก่อตั้ง กลุ่ม เทนคาวะ เชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประสบภัยในญี่ปุ่น
ขอขอบคุณชาวไทยในโอกาสที่ได้จัดงานรำลึกครั้งนี้ และหวังว่าการรวมพลังครั้งนี้
จะเป็นการรวมพลังที่ทำให้ความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น

แนบแน่นยิ่งขึ้น ภายในงาน มีการแสดงภาพวีดีทัศน์
เรื่อง การฟื้นฟู มินิคอนเสิร์ต ไทยและญี่ปุ่น บูธขายอาหารไทยและญี่ปุ่น

Japan Earthquake Disaster Memorial Charity Event
"天河 TENKAWA"

The TENKAWA executive committee was established by Japanese supporters who live in Northern Thailand.
Please join us and light candles to pray for Japanese victims of the Tohoko Pacific Coast Earthquake and to express our thanks to the thai people for all the support, and to deepen friendship between japan and thailand.

Contents: Screening rebuilding images, Japanese & Thai concert, Japanese & thai food stands, Candle llight service for consoling the souls of the victims.

東日本大震災メモリアル・チャリティーイベント
『天河 TENKAWA』

私たち『天河実行委員会』は、北部タイ在住の日本人有志を中心に設立された会です。
東日本大震災の犠牲となられた方々の慰霊、被災者の方々への激励、支援者の方々への感謝を通して、日タイのさらなる友好を深めるために、たくさんのキャンドルを灯して皆の心をひとつにします。

3月17日の主なイベント:キャンドルライトサービス、復興映像等の上映、日タイのコンサート&ダンス、東北の郷土料理を含めた日タイの料理屋台の出店など
living_in_chiangmai at 21:25|この記事のURLComments(0)TrackBack(0)
その他の情報 

2012年03月10日

タイの携帯電話機を日本で使う

昨年3月、所用で日本に帰った際に成田空港でレンタル携帯電話を2台借りた。

私一人なら特に必要としないのだが、同行した妻が万が一逸れた場合等に面倒な事になると思ったからである。

でも、結局はそのようなトラブルは発生せず、借りた携帯電話は殆ど使用せずに返却した。

そして昨年の10月に再び日本へ。

前回の経験から、多少不便でもレンタル携帯電話は必要ないと考え、電話は借りなかった。

そして日本を旅行中、タイで使っている携帯電話のGPS機能で付近の地図を見ていると然携帯電話の呼び出し音が鳴る。

?? 何でタイで使っていた携帯電話が!!

発信人はチェンマイに住んでいる私の知人だが、私が日本に帰っている事は知らないはず。

なぜ私に電話をかける事が出来たのだろうと思いながらも私が日本国内にいる事を伝えて電話を切った。

そして、携帯電話の待ち受け画面をよく見ると、通常は”TH GMS”と表示されているのが”NTT ドコモ ・・・”と表示されている。

私はそれまで知らなかったが、私が通常タイで使用している電話会社(AIS、通称1−2コール)のSIMカードは、特別契約をしなくとも海外に持っていけば自動的に海外ローミングサービスを受けられるようになっているという事である。

また、私が持っているNokiaの携帯電話機は、購入する時は全く意識していなかったのですが日本国内で使われている3G(W-CDMA)のアクセス方式にも対応していた。

したがって、タイで通常使っている携帯電話機から日本国内にて特に意識しなくともタイ国内へも日本国内へも電話をかける事が出来るし受信も出来たというわけである。。

無論、使用しているSIMカード(契約している電話会社)や使用している携帯電話の機種によっては海外ローミングサービスを受けられない事もあると思いますが、日本でもし携帯電話を借りる予定があるならば、駄目元でタイで使っている携帯電話を日本へ持っていって試してはどうでしょうか?

【留意点】
 • 持っていく携帯電話の充電器の所用可能電圧と、プラグの形状をチェックしてください。
 • 海外ローミングサービスを受けた場合の通話料金が不明です。
  NTTドコモの支店数店(東京、山形)で確認しましたが、いずれの支店でも分からないとのこと。
  その為、持っていった携帯電話は手短な連絡用に留め、お喋りをするときは公衆電話等を使用する事をお勧めします。
 • タイで携帯電話を使っている方は、プリペイド方式の場合が多いと思います。
  タイ国内で電話料金残高不足になった場合は、コンビニエンスでプリペイドカードを購入するかATMから補充できますが、日本国内では通話料金を補充する方法がありません(昨年10月にNTTの支店数社で確認)。
  その為、日本を含め海外で使用する予定がある方は、タイ出国前に電話料金を多目にチャージしておく事をお勧めします。

living_in_chiangmai at 15:00|この記事のURLComments(5)
電話・通信 

2012年03月09日

チェンマイ村 和太鼓演奏交流会

和太鼓の演奏交流会を開催するとのパンフレットを、先日食事待ちをしている最中に受け取りました。

私自身は特に興味は無いのですが、チェンマイに住んでいる方の中には和太鼓をたまに聞いてみたいという方もいるのではないかと思い、ご紹介します。

【開催日時】
3月11日(日曜日) 13:30 − 14:30

【入場料】
無料

【演奏】
寺田祐介(チェンマイ村カスタマーサポート)

【演目】
・激流
・かげろう

【場所】
チェンマイ中国人協会(日本人も利用しています)裏
Google mapによる地図

大きな地図で見る

【スケジュール詳細】
13:30 ・あいさつ
・演奏 激流
13:45 ・和太鼓体験
どなたでも和太鼓を体験していただけます
14:15 ・演奏 かげろう
14:20 ・あいさつ
一本締め

【お問い合わせ】
081−764−7242
living_in_chiangmai at 19:33|この記事のURLComments(0)TrackBack(0)
行事 

2012年03月07日

「Queue Online VISA Extension」の問題点

前に紹介したチェンマイ・イミグレーションの滞在許可期間延長申請(TM.7 APPLICATION FOR EXTENSION OF TEMPORARY STAY IN THE KINGDOM)オンライン予約システム、私が利用した際に幾つかの問題が発生したので補足説明します。

むろん、使用しているパソコンのOSやパソコンにインストールされているソフトにより現象は異なる(全く問題は発生しないかも)とは思いますが、念の為。

【予約画面】
「Queue Online VISA Extension」の予約画面
上記画像をクリックすると大きな画像が表示されるので、それを見ながら下記説明を読んだほうが分かりやすいと思います。

【現象】
表示言語に「English (United Kingdom)」を選んでQueue Onlineをクリックすると、空白の画面が出る。
或いは、ページが表示できない旨のエラーメッセージが出る。
【対策】
表示言語を、「Thai (ภาษาไทย)」に切り替えれば正常に表示された。

【現象】
予約日時が上手く指定出来ない。
【操作方法】
・予約日は、画面左上に表示されているカレンダーの日にちをクリックして入れる。
・画面左上に表示されているカレンダーの月を変えるには、カーソルを年月が表示されている欄の右端、または左端に持っていく。
 すると、右端または左端に黄色いボタンが表示されるので、そのボタンをクリックする。
・日にちをクリックして画面右上に「Que closed」と表示された場合は、その日はイミグレーションが休みである。
・画面右上のStatus欄に「Reserved / จองแล้ว」と表示されている時間帯は、既に予約が入っている。
・Status欄が空白の時間帯を探し出し、その時間帯をTimeのプルダウンメニューから指定する。

【現象】
予約完了情報を印刷出来ない。
印刷はするのだが、文字か重なって印字され判読できない。
【対策】
予約完了の画面をハードコピーして印刷し、それをイミグレーションに提出する予定。

なお、予約完了情報は、後日でも印刷可能です。
もしプリンタを持っていないとか、どうしても印刷出来ない場合は後日に友人のパソコンからでも印刷できますが、その為には予約した日時と予約完了確認画面の左上に表示されるQue codeが必要となります。
また、予約をキャンセルする場合にも同様です。

予約が完了したら、直ぐに画面に表示されている予約した日時と画面の左上に表示されるQue codeを書き留める事をお勧めします

2012年03月05日

チェンマイ・イミグレーションの滞在許可期間延長申請(TM.7 APPLICATION FOR EXTENSION OF TEMPORARY STAY IN THE KINGDOM)オンライン予約システム、「Queue Online VISA Extension」の紹介

長期滞在ビザ(Oビザ、O-Aビザ等)でタイに住んでいる場合、滞在許可期限の来る1ヶ月前から期限日までの間に滞在期間延長手続き(俗にいうビザの延長)をイミグレーションで行わなければならない。

事前に必要書類等を揃えておけばそんなに難しい事ではないのだが、腹立たしいのは待ち時間。

私がチェンマイに来た当初はそうでもなかったのだが、長期滞在者が毎年増加しているのか毎年待ち時間が長くなってきている。

昨年の滞在期間延長手続きでは、朝の8時30分にイミグレーションに着いたのに、受付の整理券を貰うのに既に100人以上もの長蛇の列。

長時間待ってやっと整理券を貰ったのに、整理券の受付番号は午後の最後の人から2番目(整理券の番号で何時受け付けてくれるのか予測がつきます)。

もう少し遅かったら、翌日再び出直さなければならない所でした。

そんな折、友人知人たちから”滞在期間延長手続きがインターネットで予約出来るという話を聞いたのだが知りませんか?”とよく質問されるようになった。

そこで過去何度もインターネットで予約サイトを探したのだが見つからず、単なる希望的観測による噂話だと思っていた。

しかし、知り合いの日本人から”私はインターネットで実際に予約した。ただ知り合いにやってもらったので予約画面を出す事は出来るがURLとかサイト名等は全く分からない。”というお話を聞いた。

その話を聞いて単なる噂ではなく現実に予約サイトがあるという確信を持って、再度調べた所やっと予約サイトが見つかりました。

また、なぜ今まで見つける事が出来なかったかも分かりました。

該当サイト(チェンマイ・イミグレーション)は、私が使用しているウィルス対策ソフト「ウィルスバスター 2012 クラウド」では危険なサイトとして認識されており、通常はウィルス対策ソフトによって接続がブロック(阻止)されるので見る事が出来なかった。

ウイルスバスターの警告画面左が、私のパソコンでチェンマイ・イミグレーションのサイトへ接続しようとした時の警告画面。

推測するに、当該サイトは不正利用を防止する等の目的で特殊なJavaScript(ジャバスクリプト)等がWavページにあり、それがウィルス対策ソフトに危険なサイトと判断されているのだと思われる(実際本当に危険かどうかは私には判断出来ません。当該サイトを利用する場合は、自己責任でお願いします。)。

ちなみに、私は2週間ほど前に当該サイトで5月○○日の日時に予約ました。

チェンマイ・イミグレーションのサイトURLは http://www.chiangmaiimm.com/で、予約のサービス名は queue online (タイ語表記で คิวออนไลน์ )です。

なお、このサイトで予約出来るのは6人/日(1日あたり6人)と人数制限があります。

もし、予約後にスケジュール等の変更で予約日時に行けない等の事態になったら、速やかにキャンセル処理をして下さい。

2012年03月02日

東日本大震災 メモリアル・チャリティーイベント 『天河 TENKAWA』 開催のお知らせ

【目的】
『ありがとう タイのみなさん』
東日本震災被災者の方々への祈りとタイ国内からの支援者への感謝を込め、チャリティーを通して日タイの友好を深める。
また、チャリティーの収益金は、タイ赤十字を介してタイ国内の洪水被害者への支援金とする。


【主な催し物】
 • 復興映像等の上映
 • 日タイ・ミニコンサート
 • 東北の郷土料理を含めた屋台の出店
 • 1,000個のコーム・ファイ(コーム・ローイ)の打ち揚げ
【開催日時】
2012年3月11日(日曜日)
18:00〜22:00(17時から入場可)

【開催場所】
チェンマイ県庁前広場
google map による地図
大きな地図で見る

【入場料&コーム・ファイ代金】
無料

【主催】
天河実行委員会(北部タイの日本人有志を中心に設立された会)

【後援】
 • 在チェンマイ日本国総領事館
 • 元日本留学生協会北部支部
 • チェンマイ日本人会
 • チェンマイロングステイライフ(CLL)
 • チャーオ(CHAO)
【協賛】
 • MR.TOSHIJI TAKEUCHI
 • SIAM NISTRANS CO.,LTD. ( SIAM NISSHIN)
 • NRIE JAPANESE COMPANY’S ASSOCIATION
 • THAI TSUNODA CO.,LTD.
 • SCB NORTHERN INDUSTRIAL ESTATE ( LAMPHUN)
 • SIAM NISSAN CO.,LTD.
 • THAI HIROTA CO.,LTD.
 • KYOCERA KINSEKI (THAILAND) CO.,LTD.
 • SIAM WIRE NETTING CO.,LTD.
 • LANNA FRAME CO.,LTD.
 • TANAKA PRECISION(THAILAND) CO.,LTD.
 • IMPERIAL MAEPING HOTEL
 • CHIANGMAI JAPANESE ASSOCIATION
 • MR.SURASAK ONGARTTHAWORN
 • KANSEIDO CO.,LTD.
 • MR. MASANORI NAKAMURA
 • NAMIKI PRESICION (THAILAND) CO.,LTD.
 • TECHNIC GRAVURE CO.,LTD.
 • CHOTANA CHOPUDTANA NUT-SCREW LTD.PART
 • MRS.ANGKANA TAPECHOMPOO
 • SUN SWEET CO.,LTD.
 • THAI H.K.D CO.,LTD.
 • HOYA OPTICS (THAILAND) CO.,LTD.
 • THAI NJR CO.,LTD.
 • OPTREX (THAILAND) CO.,LTD.
 • CHIANGMAI LONG STAY LIFE CLUB
 • THAI SAKAE LACE CO.,LTD.
 • LANNA PRODUCTS CO.,LTD.
 • VOX TRADING (TAILAND) CO.,LTD.
 • VOX TRADING CO.,LTD.
 • TIM FOOD CO.,LTD.
 • YAMANASHI ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.
 • ELECTRO CERAMICS (THAILAND) CO.,LTD.
 • TAIKISHA (THAILAND) CO.,LTD.
 • HOYA GLASS DISK (THAILAND) CO.,LTD.
 • TAKANO (THAILAND) CO.,LTD.
 • THAI TODA CORPORATION LTD.
 • KANEKO SEEDS (THAILAND) CO.,LTD.
 • MS.NUANCHAN STHAMPORN
 • MR.SUMITOSHI NISHIDA
 • NIPPON EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
 • DAISHO (THAILAND) CO.,LTD.
 • MR.YOSHIHARU KANAGAWA
 • KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
【協力】
チェンマイ県
living_in_chiangmai at 23:30|この記事のURLComments(1)TrackBack(0)
その他の情報 

2010年07月08日

【チェンマイ】 2010年度 バイクの車検と車両事故被害者保護保険、車両税の支払い

この記事に興味がある方は、先に昨年の手続き体験談を読んで下さい。

重複する内容はかなり省略していますので・・・

昨年の体験談ではノーンホイ市場脇(ホリデー・イン・ホテルの傍)の陸運局でバイクの車検が出来そうだと書きましたが、タイ語の不得手な私は結局実績のあるニヨム・パーニット(NIYOM
PHANICH)にあるホンダの整備工場(場所はここ)で車検をやってもらう事に。

車検代は56バーツ。

それにオイル交換を頼んだのでオイル交換代と税金が加算されて、総額が144.92バーツ。

お金を支払って車両検査済みの証書を受け取り、ノーンホイ市場脇(ホリデー・イン・ホテルの傍)の陸運局へ(場所はここ)。

陸運局建物の正面左側の側面の車両税の受付を行う事務所への入り口脇に保険会社の小さなブースがあり、そこで車両検査済みの証書と車両登録手引書(คู่มือการจดทะเบียนรถ)を提示して強制保険料を支払う。

その際、以前の関連記事にて”ただし、此処で気を付ける事は。(1ケ月前の申請に対して)
1. 前年に強制保険に入った際の証書を持参して提示をしよう。
”というコメントを頂いていたにもかかわらず強制保険証書を忘れ、保険会社の人から”前年の保険証は持っていますか?”と言われてしまう。

慌ててバイクに戻って前年の保険証を取り出し提示すると、保険会社の人は”保険期間は前年度から引き継ぎます”と言い、300バーツを支払って強制保険の手続きは終了。

その後車両税の受付を行う事務所の受付にて番号札をもらい、番号を呼ばれたら窓口で車両検査済みの証書と緑色の車両登録手引書、及び強制保険料の支払い済み領収書を提示して100バーツを支払い、バイクに貼り付ける税金支払い済みのステッカーを受け取って全ての手続きは終了。

待ち時間は結構長かった(30分程)が、待合室のテレビではチェンマイ市内各所の交差点に設置されている監視カメラで撮影された交通事故の状況がモザイク無しで放映され、退屈はしない(ちょっと不謹慎かな・・・)。

でも、あの事故状況を見ていると、チェンマイで運転するのがかなり怖くなってくるのは請け合いです。

なお、この陸運局でバイクの車検を行っているのは確認出来ました。

2010年06月29日

チェンマイでタイ人に人気の海鮮料理店 「sukii thaa roo」

5〜6年前、”私は毎日刺身を食べたいのですが、チェンマイでは食べられますか?”と質問を受けた事がある。

その当時はチェンマイで鮮魚を入手するのは難しく、”毎日刺身の食べたいのならチェンマイはやめた方が良いですよ”と答えた。

しかし、現在は鮮魚を入するルートは複数あり、チェンマイの日本料理店でも比較的安い値段でまあまあの刺身や寿司を食べる事が出来るように成っている。

だが、観光客相手の海鮮タイ料理店では、今でも結構な値段。

チェンマイに住んでいる一般のタイ人は、誰かを接待するなど特別な理由が無い限り観光客相手の海鮮タイ料理店で食事をする事はまず無い。

地元の人達だけが知っている海鮮タイ料理店で、家族や友人達と一緒に食事を楽しんでいる。

海鮮料理店 「sukii thaa roo」そんな海鮮タイ料理店の一つが、左の写真の「สุ้กี้ทาโร่sukii thaa roo」。

海鮮料理といっても日本料理店ではないので寿司や刺身は当然無いが、海老の春雨蒸しや蟹を使った料理、アサリを蒸した料理、魚の三味あんかけ等が食べられます。

但し、メニューは全てタイ語ですが・・・

場所はここです。

サッカーのワールドカップ、決勝リーグの日本の試合は、タイ時間で29日21時です

先のデンマークと日本との試合は1対3で日本が勝ち、決勝リーグ進出が決定。

そして、決勝リーグの最初の試合がパラグアイ (Paraguay)との対戦。

タイの地上波放送 Channel 7 (BBTV) のHPによると、タイ時間で29日の20時30分から Channel 7 にて実況中継を行うとのこと。

また、上記リンクページには各国チームのこれまでの対戦成績も記載されています。
living_in_chiangmai at 01:10|この記事のURLComments(0)TrackBack(0)
その他の情報 

2010年06月24日

サッカーのワールドカップ、日本のグループリーグ突破を賭けた試合は、タイ時間で25日午前1時半です

先日、バービアに飲みに行った時、ワールドカップの話で盛り上がった。

その時に次回の日本の試合はいつかとバーテンに聞いた所、24日だと答えながら以下のパンフレットを見せる。

W杯 試合スケジュールパンフレットそれには、「24 June 2010 01:30 Ch.11」と書かれているのでそうかと思っていたが、後で讀賣新聞やインターネットでニュースを読むと、試合開始時間は日本時間で25日午前3時半(タイ時間で25日午前1時半)との事。

習慣の違いなのかどうかは知らないが、試合の開始時間を間違わないように。

また、パンフレットにはチャンネル11と記載されてあるが、私が契約している衛星テレビ(true visions)ではチャネル情報にCH-3,CH-5,CH-7,CH-9等の表示はされるがCH-11は表示されない。

テレビ受信契約している会社により異なると思うが、私の場合は衛星放送受信チューナーのチャネル番号は5で、チャネル情報に表示されるチャネル名は「NBT」となっている。

Ch.11はNBT / Channel 11 / PRD TV 等、色々な表示があると思われるのでご注意下さい。

また、もしCh.11の放送がどうしても受信できない場合は、下記リンクからパソコンで見る事も出来ます(メデア・プレーヤー等のソフトがインストールされていれば)。

  NBT (Channel 11 / PRD TV)のネットTV

living_in_chiangmai at 18:42|この記事のURLComments(1)TrackBack(0)
その他の情報 
管理人紹介
板さん
元、汎用コンピュータのSE。
仕事柄、忙しい時は土日どころか寝る時間も無いほどの過酷なスケジュールに追われ、半年とか1年位の周期で取れる休暇は日常を離れて海外へ逃避する生活。
その時に、チェンマイ(タイ)を訪れてすっかり魅了され、将来はチェンマイに住む事を決意。
その後、O-Aビザ取得可能年齢の引き下げと、会社の早期退職優遇制度の施行を受けて早期退職し、2003年にチェンマイへ移住(ロングステイ)。
最新記事
過去記事月別選択
スポンサード リンク
その他のリンク
ギャラリー
 • 東日本大震災 メモリアル・チャリティーイベント 「共に手を取り歩いていこう」
 • 「Queue Online VISA Extension」の問題点
 • チェンマイ・イミグレーションの滞在許可期間延長申請(TM.7 APPLICATION FOR EXTENSION OF TEMPORARY STAY IN THE KINGDOM)オンライン予約システム、「Queue Online VISA Extension」の紹介
 • チェンマイでタイ人に人気の海鮮料理店 「sukii thaa roo」
 • サッカーのワールドカップ、日本のグループリーグ突破を賭けた試合は、タイ時間で25日午前1時半です
 • 【チェンマイ】タイ国内運転免許証の更新 期限を過ぎてから行った方が良い?