「〜に応じて」の使い方

〜に応じて/〜に応じ/〜応じた (〜にしたがって/〜に適している)
 ຕາມ...ທີ່ເໝາະສົມ...ທີ່ສອດຄ່ອງກັນ
ການນຳໃຊ້: (ຄຳນາມ)+ に応じて
ຕົວຢ່າງ
1.保険金は被害状況に応じて、払われる
 ເງິນປະກັນໄພຈະຖືກຈ່າຍໃຫ້ຕາມຄວາມເສຍຫາຍ
 2.季節に応じて、体の色を変える動物がいます。
ມີສັດບາງຊະໜິດທີ່ສາມາດປ່ຽນສີຮ່າງກາຍໄດ້ຕາມລະດູການ
 3.無理をしないで体力に応じた運動をしてください。
ກະລຸນາອອກກຳລັງກາຍໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງຢ່າຫັກໂຫມຈົນເກີນໄປ

「〜ながら」の使い方

ຫຼັກການໃນການນຳໃຊ້ຮູບ 〜ながら (ທັງ〜ທັງ, ໄປພ້ອມ)
ໃນຮູບນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ກະທຳຈະກະທຳສອງຢ່າງໄປພ້ອມໆກັນໃນເວລາດຽວ (ມີກິລິຍາ1 ແລະ ກິລິຍາ2) ແຕ່ວ່າກິລິຍາທີ່ຕາມຫຼັງ (ກິລິຍາ2) ຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າກິລິຍາທຳອິດ (ກິລິຍາ1)

ການປ່ຽນຮູບ
行きます(いきます)→行きながら ຮູບກິລິຍາໃນກຸ່ມ I
食べます(たべます)→たべながら ຮູບກິລິຍາໃນກຸ່ມ II
します→しながらຮູບກິລິຍາໃນກຸ່ມ III

ປະໂຫຍກຕົວຢ່າງ
1.歌(うた)を聞(き)きながら、食事(しょくじ)します。
 ທັງຟັງເພັງທັງກິນເຂົ້າໄປນຳ
2.歩(ある)きながら、電話(でんわ)します。
ທັງຍ່າງທັງໂທລະສັບໄປນຳ
3.LJセンターで働(はたら)きながら、日本語を勉強(べんきょう)しています。
ທັງເຮັດວຽກຢູ່ສູນແລະກະທັງຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນໄປນຳ

「〜ので、〜のに」の使い方

Ruk kan nai kan num sai 「〜ので、〜のに」

Kan num sai 〜ので man mee dang tor pai nee:

〜ので Phor wa
S1 〜ので、S2
 V(普通形)行きます 行くので
  なAdj 便利 便利なので 
  い Adj 忙しい 忙しいので
  N  日本 日本なので
Mai khuam wa nai meau ka thum sing dai nueng nai S1 (ので) leo ja dai hen phon nai payork thee S2,
例(れい) ) 
1.この店(みせ)は汚い(きたな)ので、人があまり入りません。
 Phor wa han nee bor sa ard jeung bor koy mee kon kao
2. パー:ケオさん、仕事(しごと)が終わったら一緒(いっしょ)に映画(えいが)を見に行きませんか。
ケオ:行きたいですけど、でも友達(ともだち)と約束(やくそく)があるので…。
Pa: Ai keo, leuk view leo bor pai beng nang num kan bo?
Keo: Ka yark pai yuu tea phor wa mee nud kub muu hun na  
3. 明日(あした)、大切(たいせつ)な会議(かいぎ)なので、いろいろ準備(じゅんび)しなければなりません
Meu eaun phor wa mee kong pa sum thee sum khan jeung tong dai keaum lai an lai neo
※ Kor khaun la vang la vang 「から」Kub 「ので」
 Meou bok hed phon, la pen pa york tham ma da cha sai「から」
×いい子なので、アイスクリームをあげよう。
○ いい子だから、アイスクリームをあげよう。
Phor wa pen dek dee jung ja ao kalam hai
 Cha bor sai 「ので」kub payork kham sang pen payork thee bor sou phap
×高い(たかい)ケーキなので、全部(ぜんぶ)食(た)べなさい
○ 高いケーキだから、全部食べなさい
Phor wa pen kek thee pheng tong kin hai mod
○ 自分で作ったケーキなので、食べてみてください
Phor wa pen kek thee het eng ka lu na long sim beng
 Nok nee cha bor sai 「ので」kub payork thee mee khaum mai phi sed, pen payork thee lum theung khuam huu sek, vao loum keu pen payok phised, bong bok bang yang

 Cha bor sai 「ので」kub payork kham sang pen payork thee bor sou phap
○ 愛(あい)しているから、別(わか)れたんだ。
×愛しているので、別れたんだ。
 Phor wa huk, jeung yom yek thang
(peur cha dai pup kun en thee see kau) Hen va mee kuam mai phi sed nai kam vao nun cheung bor samad sai 「ので」dai
Kan num sai 〜のに man mee dang tor pai nee:

〜のに Than thang thee
S1 〜のに、S2
 V(普通形)行きます 行くのに
  なAdj 便利 便利なのに 
  い Adj 忙しい 忙しいのに
  N  日本 日本なのに
Mai khuam wa nai meu sing thee khard vai nai S1 (のに) kub phon thee dai hub nai payork thee S2, man tang kun
例(れい) ) 
1. 一生懸命説明(いっしょうけんめいせつめい)したのに、彼女(かのじょ)はぜんぜん理解(りかい)してくれなかった。
 Thang thang thee pa ya yam a thi bai tum thee tea lao ka bor yom tham khuam kao jai
2. せっかく持(も)って来たのに、使えなくなった。
Thang thang thee udsa teu ma num tea phud sai bor dai 

※ Kor khaun la vang la vang 「ても」Kub 「のに」
 Saun yai leo「から」muk cha sai kub hub payork adit
×熱(ねつ)があるのに、大学(だいがく)へ行こうと思います。
○ 熱があっても、大学へ行こうと思います。
Theng man cha mee khai kor khid va cha pai mahavithayalai
○ 熱があるのに、大学へ行きました。
Thang thang thee mee khai kor pai mahalai

「〜なら」の使い方

Ruk kan nai kan num sai 「〜なら」

Kan num sai 〜なら man mee dang tor pai nee:
〜なら Tha
S1 〜なら、S2
 V(普通形)(ふつうけい)行きます 行くなら
  なAdj 便利(べんり) 便利なら 
  N  日本(にほん) 日本なら 
Mai khuam wa nai meau S1 (なら) cha ka tham sing dai neung leo pa york thee song S2, thee tam ma ord cha pen kham nea num, khuam kid hen …

例(れい) ) 
1.日本へ行くなら、セーターを持(も)って行ったほうがいいですよ。
 Tha cha pai Yee poun, na cha theu seu kan neow pai num dai
2. カム:ノイさん、今年(ことし)の日本語能力試験(にほんごのうりょくしけん)を受(う)けますか。
ノイ:はい、3級(きゅう)レベルを受けてみたいんです、でも、合格(ごうかく)するかどうか心配(しんぱい)です。
カム:大丈夫(だいじょうぶ)ですよ、3級なら、そんなに難(むずか)しくないですよ。
Kham: Noy, Seng vat ra dub pha sa yee poun pee nee cha seng bor?
Noy: eur, Wa shi long seng la dub 3 long beng, tea wa kang won wa cha phan reu bor?
Kham: Bor pen yang dok, tha pen la dub 3, ka bor yak pan dai dok
3. ポン:お正月(しょうがつ)にルアンパバーンへ行きたいんだけど、どこかいい所を教(おし)えて。
サイ:そうですね、きれいな滝(たき)が見たいなら、クアンシー滝はどう?
Phone: Pee mai nee wa shi pai Luangphabang, souy bok sathan thee dee dee hai dea
Sai: ahh, tha yark beng num tok gnam gnam Num tok Khuangshi hun dea pen neo dai?

※ Kor khaun la vang
 Nai payork S1 cha bor sai kham soey「は」
×マイさんは行くなら、私も行きます。
○ マイさんが行くなら、私も行きます。
Tha Mai pai, Koy kor cha pai keu kun
 Kan keoy neoung kub vela
×パクセーへ行くなら、おみやげに巻き(まき)スカートを買(か)って来てください。
○ パクセーへ行ったら、おみやげに巻きスカートを買って来てください。
 Tha pai Pakse, leo seu Sin ma pen khong fak dea
(Nai thee nee, payok thee teuk tong men たら phor wa pai leo)
×その村へ行ったら、携帯電話(けいたいでんわ)を持って行かないほうがいいですよ。○その村へ行くなら、携帯電話を持って行かないほうがいいですよ。
Tha cha pai ban nun, bor tong teu tho la sub pai num dee kua
(Pen kan kao kone thee cha pai mai wa yang bor thun dai pai)

 Kan kao theun kham jing thee tong kerd yuu leo
×夏(なつ)が来るなら、扇風機(せんぷうき)を買います。(※Jung dai ka ma yuu leo)
○ もし、夏までラオスにいるなら、扇風機を買います。
(Tha, Yang yuu Laos jun hord yam hon keu cha seu phat lum)

「〜ば」の使い方

Ruk kan nai kan num sai 「〜ば」

Kan num sai ば man mee dang tor pai nee:

〜ば Tha hark
S1 〜ば、S2
 V  I グループ 行(い)く→行けば   
II グループ 食(た)べる→食べれば
III グループ 来(く)る→ 来れば       する→すれば
  いAdj
    大きい→大き(おおき)ければ    (※いい→よければ
  Negative
  〜ない→なければ
Mai khuam wa nai meau S1 (ば) ka tham pai leo/ sin soud pai leo, kor cha dai phon keu pa york thee song S2, seaung pa york thee song nee men phon thee hao khard vai, sa rop dai wa sing thee tam ma keu sing thee dee ( yon wa hao khard vai)

例(れい) ) 
1. 明日(あした)、晴(は)れていれば、そこからきれいな山が見えますよ。
 Meu eaun, Tha hak a kard cham sai, chark boeun nun kor sa mard name hen phou khao thee seouy ngam dai
2. まだ、時間(じかん)がありますから、早(はや)く行けば、間(ま)に合(あ)いますよ。
Yang phor mee vea la you, Tha hark fao pai ka keu si than dai

3. 今回(こんかい)の試験(しけん)の成績(せいせき)がよければ、プレゼントをもらえますよ。
Seng teou nee, Tha hark khan en hark dee cha dai hub kgong khouan dai

※ Kor khaun la vang
 ばcha bor sai kub pa york added (Past tent)
× 頑張(がんば)れば、合格(ごうかく)できた!
○ 頑張れば、合格できますよ。
Tha hark pha ya yam, kor cha phan dai
 ばcha bor sai kub sat ha na kan thee mee chot vela
× 授業(じゅぎょう)が終(お)われば、行(い)きます。
○ もし授業がいつもより早く終われば、行けるんです。
Tha hark leuk hein vai kua pok ka ti, ka sa mard pai dai


カテゴリ別アーカイブ
楽天市場
プロフィール

mathina

タグクラウド
livedoor × FLO:Q
QRコード
QRコード
 • ライブドアブログ