1981
1980
1982http://v.ponycanyon.co.jp/yugioh_movie/