10:00-12:30
Jiu-Jitsu Class
(Instructor:Yukinori Sasa)

19:00-20:30
Jiu-Jitsu Class
(Instructor:Yukinori Sasa)

20:30-22:00
Jiu-Jitsu Class
(Instructor:Yukinori Sasa)