10:00-12:30
Jiu-Jitsu Class
(Instructor:Yusuke Morishita)

16:00-17:30
Beginner Class / Jiu-Jitsu
(Instructor:Akira Kamimura)

17:30-19:00
Beginner Class / MMA
(Instructor:Akira Kamimura)

19:00-20:30
Beginner Class / Jiu-Jitsu
(Instructor:Akira Kamimura)