13:00-15:00
Hiru Jiu-Jitsu
※Jiu-Jitsu Free Sparring Time

16:30-17:30
Kids Class
(Instructor:Yuki Nakai) 

17:30-18:30
Junior high school Class
(Instructor:Yuki Nakai) 

19:30-20:30
MMA & Grappling Class
(Instructor:Yuki Nakai) 

20:00-22:00
MMA & Jiu-Jitsu Sparring Class
(Instructor:Yuki Nakai) 

22:00-23:00
No-Gi Class
(Instructor:Yuki Nakai)